Regreso de la feria

REGRESO DE LA FERIA
1986
60 x 45 cm.

                                                                                                   歡笑的河水,銀魚,偶爾有限的越來越少,
chirigotas和甜美的西班牙吉他伴隨著un-dos的
castañuela,服裝和sevillana。
從清晨到新的一天的陽光已經進入; 他們應得的
這個喘息的馬和那些騎著臀部的人,還有什麼
比農村的寧靜和美麗更平靜。
捲曲的葉子,由藝術家和創作者精心製作,
樹木穿上,與公平的安慰相對應
在空曠的空地裡看到大門和進入房子的地方
巨大的藍天。
一切都是藝術,在這裡休息。阿巴德博士

.

.
203