Mame

MAME
1983
70 X 26 cm.

                                                                                                               你的意圖,太棒了。 表達你的崇拜 你主宰的地方,
  顏色 外部沒有比較。
  另一件事是實現這種雙重性的平衡。
  人類表達的遊戲。 可能仍然可以拒絕
  通過無知。
  甚至沒有認出一個小小的打擊。 享樂主義是可能的
  什麼阻止看到現實。
  塑造一個願望,一個慷慨的出發點如此
 我很欽佩。
  微笑其本質。
  你也不是我...  阿巴德博士

.

.
179