Barrio chino

BARRIO CHINO
1977
70 X 90 cm.

      他们是生活的一部分。
      拖动你的悲惨的身体,消耗。
      人为剥夺。
      诅咒许多使用和他人所需。
      时间已经陷入绝望。
      早期的痛苦,由短暂的,不寻常的步骤构成
      等待,蔑视和谴责。
      破碎的镜子,打开没有识别。
      失物的样品。
      所有的社会障碍的无期徒刑
      他们藏在什么是外国的。
      今天过境奴役。 一个没有日期的故事
      到期。
      这是低利润销售的最后一步
     价格。
      连根拔起,吸毒成瘾。 他们给自己的身体最好的
     投标人。
      这是一个存在的令人心碎的外表
     垂头丧气。
      进展进展。

      阿巴德博士                                                                                  

.

.
78